bonus track 02: tekintet

ARISZTOTELÉSZ: Lélekfilozófiai írások. (ford. Steiger Kornél, Brunner Ákos, Bodnár István) Budapest: Akadémiai, 2006

ARISZTOTELÉSZ: Poétika és más költészettani írások. (ford. Ritoók Zsigmond) Budapest: PannonKlett, 1997

BAUDRILLARD, Jean: A szimulákrum elsőbbsége. (ford. Gángó Gábor) In: Testes könyv I., szerk: Kiss Attila Attila, Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc. Ictus-JATE, Irodalomelmélet csoport, Szeged, 1996

BENJAMIN, Walter: „A szirének hallgatása” Válogatott írások. (ford., szerk. Szabó Csaba) Budapest: Osiris, 2001

DALMADY Zoltán: A szemmelverés babonája és a pillantás megérzése. In: Természettudományi Közlöny, 1915, 473-493. o.

DANTO, Arthur, C.: A közhely színeváltozása. (ford. Sajó Sándor) Budapest: Enciklopédia, 2003

FEHÉR M. István: Jean-Paul Sartre. Budapest: Kossuth, 1980

FERENCZI Sándor: Klinikai napló 1932. Budapest: Akadémiai, 1996

FOUCAULT, Michel: A szavak és a dolgok. (ford. Romhányi Török Gábor) Budapest: Osiris, 2000

GADAMER, Hans-Georg: Igazság és módszer. (ford. Bonyhai Gábor) Budapest: Gondolat, 1984

HEIDEGGER, Martin: Lét és idő. (ford. Vajda Mihály et al.) Budapest: Gondolat, 1989

LÉVINAS, Emmanuel: Teljesség és végtelen. (ford. Tarnay László) Pécs: Jelenkor, 1999

MERLEAU-PONTY, Maurice: A látható és a láthatatlan. (ford. Farkas Henrik, Szabó Zsigmond) Budapest: L’Harmattan, 2006

PLATÓN: Az állam, X. könyv. (ford. Szabó Miklós) In. Platón összes művei. (ford. Devecseri Gábor et al.) Budapest: Európa, 1984, II. kötet, 649-710. o.

PLATÓN: Timaiosz. (ford. Kövendi Dénes) In. Platón összes művei. (ford. Devecseri Gábor et al.) Budapest: Európa, 1984, III. kötet, 307-410. o.

PLÓTINOSZ: Az Egyről, a szellemről és a lélekről. Válogatott filozófiai írások. (ford. és a jegyzeteket írta Horváth Judit és Perczel István) Budapest: Európa, 1986

SARTRE, Jean-Paul: A lét és a semmi. (ford. Seregi Tamás) Budapest: L'Harmattan, 2006

SARTRE, Jean-Paul: Az Ego transzcendenciája. (ford. Sándor Péter) Debrecen: Latin Betűk, 1996

SILVERMAN, Kaja: Fassbinder és Lacan. A tekintet, a nézés és a képmás újragondolása. (ford. Kis Anna) In: Enigma 11. évf. 41. sz. 2004, 61-85. o. (eredeti: Kaja Silverman, “Fassbinder and Lacan: A Reconsideration of Gaze, Look, and Image”, In: Male Subjectivity at the Margins, London, Routledge, 1992, 147.)

SILVERMAN, Kaja: A tekintet. (ford. Szemző Hanna) In. Metropolis, 3. kötet, 2. szám, 1999/nyár, 24-33. o. URL: http://www.metropolis.org.hu/?pid=16&aid=226